QUẢN LÝ CHUNG

Mr Sơn – Giám Đốc
Điện thoại: 0948.299.990
E-mail: sonlongdg@thuandat.vn

1. PHÒNG BÁN HÀNG

1.1 Mr Sơn – Giám Đốc

– Điện thoại: 0948.299.990
– E-mail: sonlongdg@thuandat.vn

1.2 Mr Liêm

– Điện thoại: 0904.326.693
– E-mail: liemvt@thuandat.vn

1.3 Mr Loan

– Điện thoại: 0169.624.5175
– E-mail: phamloan@thuandat.vn

2. ĐỘI XÂY LẮP ĐIỆN

2.1 Mr Phong – Phó giám đốc

– Điện thoại: 0986.536.868
– E-Mail: nguyenhuyphong77@gmail.com

2.2 Ms Thơ – Kế toán công trình

– Điện thoại: 0129.732.4993
– E-Mail: hoaitho@thuandat.vn

2.3 Mr Tuynh

– Điện thoại: 0975.686.591/0944.526.125
– E-Mail: dangvantuynh@gmail.com

2.4 Mr Quyền

– Điện thoại: 0973.102.371
– E-Mail: luongngocquyen94@gmail.com

3. PHÒNG KẾ HOẠCH VẬT TƯ/GIAO HÀNG

3.1 Mr Sơn – Giám Đốc

– Điện thoại: 0948.299.990
– E-mail: sonlongdg@thuandat.vn

3.2 Mr Liêm – Trưởng phòng giao nhận vật tư.

– Điện thoại: 0904.326.693
– E-mail: liemvt@thuandat.vn

4. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

4.1 Ms Lan

– Điện thoại: 0961.322.939
– E-mail: halan@thuandat.vn

4.2 Ms Hằng

– Điện thoại: 01683.747128
– E-mail: phanhang@thuandat.vn

5. PHÒNG KỸ THUẬT (Cột thép, xà điện)

5.1 Mr Hinh – Đội trưởng

– Điện thoại: 0982.320.767

5.2 Mr Tân – Đội phó (Cột thép):

– ĐT 0964.467.190/0129.971.6686

5.3 Mr Đông – Đội phó (Xà điện):

– ĐT: 0941.126.927

5.4 Mr Hiệu – Đội phó (Hòm hộp composite)

– ĐT: 0974.084.896